Verne kloster

Værne kloster ligger flott omgitt av et særpreget herregårdslandskap, med høyreiste eiketrær og flotte alléer. Her finnes også edelløvskog, med blant annet sommereik, svartor, gråor-askeskog og alm-lindeskog. Bogslunden i nærheten av klosteret er Norges første fredede edelløvskogreservat og ble fredet 2. november 1973. Det finnes to slike lunder i Rygge, og begge er forholdsvis enestående i Norge. Herregårdslandskapet er avgrenset mot kysten av en åskam, og oppe på den finnes en lang rekke med ruvende gravrøyser. I dette særegne landskapet finnes også et privat gravsted, der enkelte av slekten Sibbern er stedt til hvile omgitt av langt eldre gravminner. Klosteret og gården Huseby like i nærheten har vært kongsgård og et gammelt maktsentrum. Oldtidsbosetninger: Hasle, Vang, Bakke, Huseby, Grystad, Bog, Feste, Dyre og Krogstad. Middelaldergårder: Gunnarsby, Rød, Værne kloster, Ekholt og Kallum.

Utdrag fra utstillingen
Gullsporen

Gullsporen er bakgrunnen for Rygges kommunevåpen. Sporen ble funnet i forbindelse med grøftearbeider på et jorde under gården Rød i 1872. Det spredde seg en form for gullfeber i bygda og etter et par dager ble smygestolen til sporen funnet i nærheten. Det ble gjennomført omfattende letearbeider, men man fant ikke flere deler. Det skulle gå 45 år før man finner det lille endebeslaget. Gullsporen er fra vikingtiden og antas å være produsert ca år 950. Sporen regnes for et av de fineste gullfunnene i Norden. Gullsmedarbeidene er ekstremt flott utført og sporen består av 22,5 karat gull og er dekorert med filigransarbeid.. Dette består av kletninger som går over i dyrehoder. Den oppbevares ved Universitetets oldsaksamling i Oslo. Sporen kom først inn i kommunevåpenet 30. november 1984 som er tegnet av Truls Nygård.

Årefjorden/Gunnarsbybekken

Den vakre Årefjorden har i perioder også gått under navnet Klosterkilen. Innerst i fjorden forekommer en sjelden og spennende flora og fauna. Ved fjorden er det gjort flotte funn fra Vikingtiden, og det er ytterst på odden her at sagnet om kong Skjold skriver seg fra. Det var her den trollkyndige kongen i Varna svingte kappen så kong Øystein i Vestfold falt over bord og druknet på den andre siden av Oslofjorden. Dette skjedde etter at vestfoldvikingene hadde vært på tokt og plyndret bøndene i Varna. Det er oppsiktsvekkende nok gjort gravfunn fra Vikingtiden, der de begravde trolig har vært vikinger som falt under kamp. Gunnarsbybekken er et særdeles frodig og spesielt bekkedrag. Det er en såpass spesiell flora og fauna i området at ca. 600 meter av bekkefaret ble fredet i 1995